IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Egoets indre strukturer

Kære opstigende familie,

Under den astrologiske begivenhed Double Grand Trine i slutningen af juli gik vi ind i endnu en periode i Ascension-tidslinjen, som skabte et frekvenssplit og et tidslinjesplit. Denne splittelse i tidslinjen er den, der indsnævrer retningen af den energetiske vej, vi rejser på. I denne tid sker der endnu et skift fremad, som både rummer afslutninger og begyndelser, og mange af os bliver nu drevet ind i en ny retning, karriere eller bopæl. Hver af os på planeten bliver presset til at træffe valg ud fra enten det højere selv eller egoet, og disse mentale holdninger definerer det energimæssige parameter, vi eksisterer inden for som multidimensionelle væsener. Det betyder, at vores mentale tilstand i høj grad påvirker de indre energier i vores aura, og vi kan hurtigt blive sprængt af egotankernes boomerang. Det er klart, at kvaliteten af vores mentale tilstand og tanker er relevant for kvaliteten af de energier, vi kan opleve i vores daglige liv. Som man kan forestille sig, når man stiller spørgsmålet: Hvor mange tanker har du om dagen? 50,000? 100,000? Den forstærkede kraft bag kvaliteten af de vibrationelle energier, der driver de indre tanker, er accelereret kraftigt. En af grundene er, at de membraner, der adskilte de kollektive tankefelter på planeten, er i færd med at blive opløst. Opløsningen af de planetariske sindsmembraner skaber et ekspanderende energifelt, som indeholder flere ekstremer i de kollektive mentale energier, der smelter sammen. Når ekstreme energier smelter sammen, også kendt som polaritetsintegration, medfører det en forøgelse af elektrisk ladning og kaos i omgivelserne. Desuden kan kombinationen af disse ekstreme kollektive mentale energier meget hurtigere blande sig i vores personlige aura. Hvis man ikke er i stand til at skelne kvaliteten af energien bag tankerne, kan den indlejre sig i vores aura og installere lag af forvirring, som tilslører de sande omstændigheder.

Tidligere manifesterede vi ydre adfærd i forhold til en internaliseret egotanke, og der ville være en konsekvens af den handling, som vi kunne se udspille sig i det ydre. Nu kræves der ingen ydre handling for den umiddelbare konsekvens af kvaliteten af de indre tanker. Vi befinder os i et felt, hvor de indre tankers konsistente tilstand manifesterer sig øjeblikkeligt i det indre og ydre på samme tid. Derfor har vores indre mentale tilstand og kvaliteten af vores tanker en stor indflydelse på os, før vi overhovedet har mulighed for at handle på dem. Det er den forskel, vi møder nu med de indre tankers tilstand. Tilstanden i egoets indre strukturer har stor betydning for kvaliteten af den energi, vi oplever i vores daglige liv.

På dette tidspunkt har vi et utroligt antal tidslinjepotentialer, som giver mulighed for alternative retninger i vores åndelige opstigning. Denne fase medfører en tvungen transformation af hele vores væsen, som ændrer retningen for, hvor vi har fokuseret vores energi og opmærksomhed. Processen med at blive tilpasset tidslinjen for opstigning betyder, at de af os, der er legemliggjort til at tjene dette formål, bliver presset gennem myriader af forskellige potentialer, muligheder og sandsynligheder. Vores spirituelle engagement, energetiske signatur og design af vores bevidsthedsstrøm bliver sat i spil nu, mere end vi har oplevet på planeten før. Det giver denne fase en fornemmelse af, at noget presser sig på, og det medfører en følelse af, at det haster, og muligvis en vis forvirring. Dette kan i virkeligheden sammenlignes med en massiv routing og transit, som finder sted i sjælenes indre verden og i menneskenes ydre verden. Mange af os befinder os i en tilstand af transformation og forandring, som fører til en ny transit på tidslinjen. De, der er forbundet til deres åndelige kilde eller i kommunikation med ånden, bliver transiteret og bevæget af deres åndelige intelligens. De, der er afkoblet fra deres ånd, drives frem af egoidentitetskræfter og transiteres af deres ego-intelligens. Denne transit er relateret til graden af egostrukturer, der har fuld kontrol over kroppen, hvilket i høj grad påvirker vibrationskvaliteten af det samlede auriske felt. Af indlysende grunde er bevægelsen styret af egoet ikke at foretrække, da den er forbundet med elendighed, adskillelse og isolation. Som mange af os efterhånden ved, er egoet evigt elendigt og ulykkeligt med få glimt af lettelse, der stammer fra materiel eller øjeblikkelig tilfredsstillelse. Vi befinder os i en tung læringskurve, hvor muligheden for at rydde op i egoets indre strukturer har en meget stærk indvirkning på vores livskvalitet.

Loven om strukturer

Der findes universelle love for struktur, arkitektur, som eksisterer på både energetiske niveauer af præ-materie og fysiske niveauer af materie, for absolut alt, hvad der eksisterer. Det meste af den præmaterielle viden om disse universelle strukturlove holdes skjult i de hemmelige selskaber, såsom de mange allierede, der er organiseret omkring pyramiden af frimurerordener. Grundlæggende betyder navnet frimurer bygmester. At være en dygtig bygmester eller håndværker er at forstå de principper og love, der styrer opbygningen af en struktur i både makro- og mikrokosmos. I dette eksempel udvider loven viden til at eksistere både på før-materieniveauet af den energetisk-åndelige plan, såvel som det manifesterede resultat af den strukturelle form i materien. Denne avancerede viden giver bygherren adgang til at forstå samlingen af energetiske ressourcer i en struktur, og hvordan man styrer disse energier eller verden af kræfter til et bestemt formål. Det er klart, at det energetiske formål med strukturen skal defineres af arkitekten og bygherren og kan designes som enten bevidst destruktivt eller bevidst positivt for menneskeheden. Den samme strukturlov gælder for alle ting i makro-mikro, der har form; monumenter, kirker, skyskrabere, virksomheder, organisationer, samfund, huse, altre og endda hjemmesider. Det bevæger sig videre ned til det kollektive menneskelige niveau, som påvirker den energetiske adfærd direkte og fører hele vejen til den enkeltes sind, krop og ånd.

De fleste af os er klar over, at de kontrollerende fraktioner og det arkontiske bedrag i N.A.A. infiltrerede hemmelige selskaber for at misbruge og korrumpere denne universelle viden og dens energetiske relation til den planetariske bevidsthedsteknologi. Denne viden forbliver skjult for masserne, som i de fleste tilfælde ikke er i stand til at opfatte manipulationen af strukturer, både fysisk og energetisk designet til at slavebinde menneskeheden. Med henblik på at genvinde kontrollen over ens eget sind, krop og spirituelle bevidsthed diskuterer vi lovens fundament, da det er relevant at blive bevidst om de interne egostrukturer, der opererer i ens krop.

-Alt stof i universet består af lag af vibrerende energi.
-Al bevidsthedsenergi vibrerer og manifesterer sig i overensstemmelse med en højere lov eller et princip, der styrer strukturen eller kroppen.
-Den geometriske form (plan + hensigt) bestemmer det energetiske indhold og vibrationen i strukturen eller kroppen.
-Jo mere perfekt den geometriske form (blueprint + intention) er, jo mere perfekt er energiindholdet og vibrationen harmoniseret.
-Bevidsthedsenergi, livskraft eller ånd er i konstant bevægelse og forvandling. Energi kan ikke forblive stillestående og må følge strukturen i formen, som skaber forandring.
-Forandring er både essentielt og uundgåeligt for evolution, som er et blueprint af ånd, der bebor form.

Når vi anvender denne universelle lov til at forbedre de energetiske strukturer, der lever i vores egen fysiske form, eller forbedre andre typer strukturer, vi har i vores liv, vil vi opnå gavnlige, klare og effektive resultater. Det skyldes, at vi har til hensigt at leve i harmoni med loven. Alle energetiske strukturer, beholdere, huse, kroppe eller entiteter skal defineres for at bestemme det energetiske indhold og vibrationen i strukturen. Det er vigtigt at forstå, at dette er en universel lov, der styrer energi og form. (Se det tredje punkt) Hvis den energetiske eller fysiske struktur ikke er defineret med en klar mission, formål eller hensigt, betyder det, at strukturen, beholderen, huset, kroppen eller entiteten vil blive invaderet, infiltreret eller brugt af mørke kræfter, som vil overtage den til deres specifikke dagsorden. At bestemme over sit eget rum er at deltage i denne lov ved at definere autoriteten over, hvilke energier man tillader at komme ind i sin krop, container eller hus. Det er den enkelte persons ansvar at bestemme over sit eget rum og forsvare sin ret til at vælge sin egen autoritet. Det er ikke noget, som Gudskilden eller Christos-familierne kan gøre for dig. Det skyldes, at Christos-familierne er lydige over for Guds naturlove, som aldrig tillader overstyring af et andet væsens personlige vilje til at vælge. Medmindre den personlige vilje er at udslette eller forsætligt skade en anden art.

Ego-sindets tre lag

For at forstå egoets indre strukturer, som vi også kalder egohusene, er det nødvendigt at være bevidst om, at der er tre hovedlag. De tre lag af sindet arbejder sammen om at tjene egoets funktioner i alle mennesker. Hvert energetisk lag har separate funktioner, men alle tre lag er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden direkte. Når vi lærer om lagene i egoets indre struktur, tydeliggør det formålet med at identificere, hvad egoet er, og hvordan det fungerer i os. Når vi forstår, hvordan egoet fungerer i vores sind, er vi bedre rustet til at helbrede de energetiske ubalancer.

1D Hukommelseslagring Det ubevidste sind

 1. Misbrug
 2. Traume
 3. Chok
 4. Ødelæggelse

Første indre lag: Dette er rodlaget i vores ubevidste sind, og det fungerer som en harddisk for egoet. I denne harddisk er den cellulære hukommelse lagret fra alle ens livsstrømme. Det betyder, at cellulære erindringer fra tidligere liv, nuværende liv og fremtidige liv alle kan være lagret på denne hukommelsesharddisk. Disse erindringer får ingen værdi, når de registreres, uanset om man opfatter dem som gode eller dårlige, og disse mange forskellige erindringer er lagret på ethvert menneskes rodharddisk. Uanset om man var foster, baby, mellem livstider eller bevidstløs, da kroppen blev udsat for overgreb, blev det registreret i ens hukommelseslager, uanset om man i øjeblikket husker den begivenhed bevidst eller ej.

Fordi planeten blev invaderet, og vores individuelle hukommelse og identitet af disse tragiske begivenheder blev slettet, har de fleste mennesker fire hovedområder af cellulær hukommelse registreret i deres ubevidste sind i varierende grad.

Disse fire hovedområder er: Misbrug, traume, chok og ødelæggelse.

Nogle mennesker vil føle disse smertefulde erindringer, men ikke vide, hvad der forårsagede dem, eller hvor de kom fra. Andre vil lide af chok og vil have lukket helt af for disse minder som en mestringsmekanisme. Andre har stor succes med at rydde op i disse minder gennem følelsesmæssig clearing, f.eks. med hypnose og regression af tidligere liv.

Da dette ubevidste 1D-sind styrer vores autonome nervesystem og autonome kropsfunktioner, skaber uhelede traumeerindringer i disse fire hovedområder mange former for fysiske symptomer og sygdomme. Disse ødelæggende erindringer er delvist blevet beskrevet i forskruede halvsandheder som menneskehedens fald eller skabelsesberetningen om Adam og Eva i Bibelen. Starseeds har en jordisk mission om at heale disse minder og tidslinjer på en lang række måder.

2D adskillelsesmure Instinktivt sind

 1. Uværdighed
 2. Skam / skyldfølelse
 3. Mangel på tillid / tvivl på sig selv
 4. Forræderi/forladthed Vrede / raseri
 5. Vrede / raseri
 6. Frygt
 7. Indespærring / slaveri

Andet indre lag: Dette er det instinktive lag af ego, som for mange mennesker forbliver en del af det ubevidste sind, da mange ikke er opmærksomme på årsagen til deres instinktive drifter eller afhængighed. Den første del af helbredelsen er at være villig til at være opmærksom på drifterne gennem dedikeret selvbevidsthed. Det andet lag påvirkes direkte af det første lag i den grad, den smertefulde erindring opleves i personens harddisk. Dette andet lag kan også kaldes smertekroppen. Det er det sted, hvor uforløste smerteerindringer vil manifestere sig som instinktive drifter i personens ego. Hvis 1D-lagringserindringerne ikke identificeres eller ryddes, skaber smerten fra disse erindringer vægge af adskillelse i 2D-laget, som en smertekrop. Smertekroppen skaber yderligere mure af adskillelse, som manifesterer sig i egoet som de syv primære mentale og følelsesmæssige tilstande, der er identificeret ovenfor.

Disse adskillelsesmure isolerer egoets selv i personen, og når personen identificerer sig med denne egotilstand, bliver de afkoblet fra deres indre ånd. Denne afkobling fra den indre ånd skaber en mur, hvor en anden del af ego-identiteten kan spalte sig ud og skjule sig selv. Denne identitet kan være blevet skabt, da man var en baby, et seksårigt barn, en teenager eller endda i andre tidslinjer. Dette fænomen kaldes egoets delpersonligheder, og de kan være skjult bag væggene som et resultat af dybt oplevede traumer. Disse traumatiserede delpersonligheder rummer også et fragment af vores åndelige energi. Målet med Satanic Ritual Abuse (SRA) er bevidst at skabe disse traumatiserede delpersonligheder, som fragmenterer sindet og den spirituelle krop og derved forårsager skade på de indre energistrukturer i personens aura. Den nuværende måde, hvorpå N.A.A. håndhæver dette en masse på planeten jorden, er gennem Victim-Victimizer-softwareprogrammet. Når vi er adskilt fra vores indre ånd, er vi afkoblet fra vores oplevelse med Gud. Resultatet er mere smerte, afkobling og sygdom, som forværrer egoets vægge og foreviger elendighedens cyklus. Målet for vores indre ånd er at finde og lokalisere disse delpersonligheder for at heale dem og genvinde dem som Guds børn, så det åndelige lys kan blive reintegreret og bragt tilbage til helhed.

Egoets 3D-huse – det bevidste sind

 1. Afhængighed / begær
 2. Vrede / raseri / hævn
 3. Grådighed / Avarighed
 4. Misundelse / jalousi
 5. Frådseri / Spild
 6. Dovenskab / Modløshed
 7. Stolthed / (+/-) selvoptagethed

Tredje indre lag: Dette er det bevidste lag af egoet, som vi alle opfatter som et selv eller en personlighed. Hvis man er opmærksom på sine bevidste tanker, bliver man klar over, om man har negative egotanker som defineret ovenfor af de syv egohuse. Alle egohuse dannes ved at bedømme mennesker og de ydre omstændigheder. Det tredje lag er direkte påvirket af det første og andet lag i det omfang, den smertefulde erindring har skabt mure af adskillelse og traumatiserede delpersonligheder. Hvis hovedområderne i adskillelsesmurene ikke nedbrydes, og delpersonlighederne bringes til transparens med henblik på healing, kontrollerer og manipulerer disse skjulte påvirkninger styrken og magten i personens egohuse. Jo mere svækket og forpint en person er, desto stærkere er adskillelsesmurene og smertekroppen, som skaber de domme, der opbygger egohusene. I de fleste tilfælde skabes husene også som en mestringsmekanisme til at håndtere den hårdhed, der opleves i 3D-verdenen.

Egoets huse er en direkte afvisning af Guds ånd og frastøder Christos-ånden fra at bo i ens krop. Hvis egohusene er ekstremt stærke, og personen gentager sin karakteristiske adfærd gentagne gange, opbygger denne egoadfærd et indre hus, som så tiltrækker en ånd. Hvis en person f.eks. har et afhængighedsproblem, der stammer fra et uhelet traume, og gentager den vanedannende adfærd gentagne gange, vil der blive bygget et afhængighedshus som en indre struktur i egosindet. Når egohuset er bygget internt, tiltrækker det en ånd med den samme bevidsthedsenergi, som vil matche vibrationskvaliteten i det interne hus. Afhængighedens ånd er en dæmonisk ånd. Så når man bygger et afhængighedens hus inde i sit sind og sin krop, tiltrækker det en dæmonisk ånd, der vil bo i huset. Som lovene for energetisk struktur siger, har man bygget et indre hus og har dermed skabt den energetiske aftale om, at en dæmonisk ånd kan bo i det hus. Dette er den samtykkeaftale, som uvidende mennesker laver for dæmoniske ånder til at bo inde i deres krop, og senere det samtykke, de giver rovdyret til at bruge deres krop som en mørk portal.

Adskillelsens mure + Egoets huse = Rovdyrets rige

Når vi begynder at se, hvor dybt den smertefulde egoadfærd stikker i menneskeheden, kan vi se, at der er et klart mønster til stede. Rovdyret skaber bevidst skjulte konsensuelle aftaler gennem manipulation og misbrug af de universelle strukturlove. De begynder at implementere et rædsels- og smerteherredømme over mennesket så tidligt som muligt for at registrere smertefulde og traumatiske erindringer, der fragmenterer sindet og ånden. Når mennesket reinkarnerer med sin bevidste hukommelse slettet, bærer det smerten og byrden med sig fra liv til liv. Fra de akkumulerede livstider med smerte opbygges flere mure af adskillelse, som bevidst holdes på plads gennem Victim-Victimizer-softwaren, et selvforstærket menneskeligt slaveriprogram. Gennem den dybe uværdighed og mangel på selvkærlighed, som er resultatet af gentagne traumatiske overgreb, er det let at opretholde afvisningen af Gud og korsfæstelsen af den indre ånd. Det fører til negativ egoadfærd for at håndtere afkoblingen fra Gud, som vi kan se i egoets syv huse. Når vi bygger disse egohuse ud fra uvidenhed, tillader vi deres tilsvarende dæmoniske ånder at bo i vores sind og krop. Disse dæmoniske ånder øger egohusenes magt i menneskets adfærd, hvilket inviterer rovdyrskræfterne til at bruge eller besætte sindet og kroppen efter forgodtbefindende. Dette er definitionen på mental og åndelig trældom over for rovdyret eller de mørke kræfter.

Det arkontiske bedrag er designet til at skabe skjulte indre energetiske strukturer og vibrationsmæssigt matchede ydre strukturer, som gør det muligt for rovdyrene at få frit spil på planeten jorden. Hvis et bevidst menneske begynder at forstå den kraft, der ligger i at kontrollere sit eget sind og dermed ændre sin indre struktur, vil de ydre strukturer, der er bygget på egohuse, fejle. Derfor undertrykkes den højere viden, eller offerprogrammet rettes mod de mål, der giver andre mennesker denne bevidsthed, så de kan lære at blive frie. Dette bringer os til spørgsmål om bedrag og manipulation af mennesker omkring os, der kan bruges som en mørk portal for rovdyrskræfter.

Ego-adfærd + rovdyrets rige = mørk portal

I denne slutcyklus er indsatsen høj, og der er en stigning i antallet af mennesker, der bliver brugt som en mørk portal til rovdyrets rige. Når vi observerer dette scenarie, er det bedst at være helt og aldeles neutral, men at lære at identificere og skelne, hvad man kigger på. En rovdyrskraft er, hvad den er. Vi observerer rovdyrets kræfter, der bruger mennesker gennem deres egosvaghed og smerte. Iagttag dette uden at dømme som det medfølende vidne, når det er til stede i mennesker eller relationsdynamikker. Det vigtigste er dog, at man ikke tillader rovdyret at ødelægge ens sind og krop ved at give efter for negativ egoadfærd, som dem, der er nævnt i Egoets syv huse.

De fleste mennesker er ikke klar over, at rovdyret vil vise sig aggressivt over for sin modsatte polaritet, byttet eller offeret. Rovdyret har forudsigelige instinkter og vil forsøge at overmande en person, der er åndeligt svækket, især med former for misbrug. Hvis man har gennemgået et spirituelt program for at skabe indre og ydre styrke efter tidligere fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt misbrug, er det klogt at holde sig fra enhver form for misbrug eller risikabel adfærd. Når vi lærer at stole på og opbygge vores indre spirituelle lys for at styrke vores væsen, er vi nødt til at fokusere på at leve efter Krystic-principperne og udvikle selvkærlighed. Det betyder, at vi skal lære bedre grænser for at skelne mellem ego og misbrug og lære at sige nej til andre mennesker.

Når en person bruger egohusene til at opfatte virkeligheden og bedømme begivenheder, kan personen ikke have en nøjagtig vurdering af de sande forhold. Det er vigtigt at forstå, at denne retningslinje gælder for egobaserede mennesker, der er inkarneret på jorden, og at den også gælder for mennesker på den anden side samt for mange andre typer ekstradimensionelle væsener. Mange ekstradimensionelle væsener, der kanaliserer gennem mennesker her på jorden, har også uløste egoproblemer og fordømmende opfattelser. Mure af adskillelse i smertekroppen, der fører til egoadfærd, blokerer for energetisk og åndelig skelneevne og skaber dermed selvbedrag. Når en person opfatter virkeligheden gennem egoets linse, bliver opfattelsen af omstændighederne reflekteret tilbage som en selvprojektion. Det betyder, at personen projicerer sit egos vurdering af omstændighederne, som altid vil blive reflekteret tilbage til personen som et bedrag eller en illusion. Egoet har kun et minimum adgang til sandheden.

I de mere avancerede tilfælde af adskillelsesmure, der skaber egohuse, vil den dæmoniske ånd vise sig, når tankeformen aktiveres i en ubevidst person. Når et menneske udtrykker gentagne negative egoer, vil ånden i dets tankeformsudtryk manifestere sig. Mange af os har set begærets, afhængighedens, grådighedens, frygtens og smertens væsener knyttet til en persons energifelt. Vi lærer, at de lever i egoets indre strukturer i den pågældende person. Personen er for det meste ikke klar over, at deres sind og krop bliver brugt af dæmoniske ånder. Når dæmonen eller rovdyret afslører sig selv, mister den person, der bliver brugt som en mørk portal, sin nuværende bevidsthed og kan ofte ikke huske, hvad der skete. Det er derfor, mange mordere ikke kan huske selve drabet, men vågner op til bevidsthed igen, efter at drabet har fundet sted. Sindet og kroppen blev overtaget for at kunne begå den grusomme handling.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor to eller flere mennesker kan have så stor forskel i opfattelsen af begivenheder, som de alle har været vidne til samtidig? Det skyldes i høj grad egoets linse, som slører den enkeltes opfattelse af de faktiske begivenheder. Det er især tilfældet, når der opstår uenighed mellem mennesker om en personlig eller professionel konflikt, som i høj grad er baseret på fordømmende tænkning. Afhængigt af egoets linse og uforløst smerte vil der være en skæv opfattelse, der projiceres på omstændighederne. Det er derfor, det er vigtigt at kommunikere åbent og uden egodomme for at skabe en mere fredelig løsning og harmoni i ens relationer.

Vigtigheden af at rydde op i adskillelsens mure og egoets huse kan ikke undervurderes, da de tilsammen er nøglen, der låser op for vejen til spirituel udvikling og frihed. Åndelig udvikling er at opbygge forholdet til sig selv og opbygge forholdet til Gud. Det kræver tid, energi og engagement at opbygge disse to vigtigste relationer i ens liv. Daglig meditation og stilhed i sindet, mens man stiller sig selv og Gud disse spørgsmål, vil begynde at afsløre klarhed og give resultater.

Kristus-ånden

Da man ved, at der er dæmoniske ånder, som lever i egoets indre strukturer, og som skader vores sind og krop, vil man være motiveret til at lære, hvordan man skaber indre huse til Kristi Ånd. Som den universelle lov om struktur siger, kan vi bygge vores hus, så den ånd, vi designer det til, kan bo der. Det er, hvad det vil sige at skabe et hus for Kristus og at rense os selv for Kristi Ånd. Kristi Ånd har brug for et hus, hvor den kan bo i vores sind og krop.

Målet med åndelig beskyttelse er at nedbryde egoets huse, fordrive de dæmoniske kræfter og rovdyrene og erstatte dem med Kristi huse. Giv udtryk for din autoritet og hensigt om at tjene Gud og opbygge et stærkt forhold til dit indre spirituelle lys og Christos. Når du bruger din opmærksomhed og dit fokus på kvaliteten af Kristi Ånder, vokser husene for Kristus sig stærkere. Der, hvor vi fokuserer vores energi og opmærksomhed, materialiseres dens energetiske form. På den måde øger man i høj grad sit forhold til Gud og oplever en energetisk balance, som bringer os tilbage til følelser af selvkærlighed, fred og lykke.

Kristus-ånden

 1. Renhed
 2. Gavmildhed
 3. Tålmodighed
 4. Venlighed
 5. Disciplin/bevarelse
 6. Flid
 7. Ydmyghed

-Nedbryd begærets/afhængighedens hus: Uddriv begærets og afhængighedens ånd, kald renhedens ånd ind. Bed Gud om at hjælpe dig med at bygge renhedens hus og leve med en seksuel etik i dit sind og din krop, der er på linje med Kristi Ånd.
-Nedbryd vredens hus: Uddriv vredens og raseriets ånd, tilkald tålmodighedens ånd. Bed Gud om at hjælpe dig med at opbygge tålmodighedens hus i dit sind og din krop i overensstemmelse med Kristi Ånd.
-Nedbryd grådighedens/ulystens hus: Uddriv grådighedens og gerrighedens ånd, kald generøsitetens ånd ind. Bed Gud om at hjælpe dig med at opbygge generøsitetens hus i dit sind og din krop på linje med Kristi Ånd.
-Nedbryd misundelsens/jalousiens hus: Uddriv misundelsens og jalousiens ånd, og kald venlighedens ånd ind. Bed Gud om at hjælpe dig med at bygge Venlighedens Hus i dit sind og din krop på linje med Kristi Ånd.
-Demonter frådseriets/spildets hus: Uddriv frådseriets og spildets ånd, og påkald disciplinens og sparsommelighedens ånd. Bed Gud om at hjælpe dig med at bygge Disciplinens og Bevarelsens Hus i dit sind og din krop på linje med Kristi Ånd.
-Nedbryd dovenskabens/modløshedens hus: Uddriv dovenskabens og modløshedens ånd, og kald flidskraftens ånd ind. Bed Gud om at hjælpe dig med at bygge flidshuset i dit sind og din krop på linje med Kristi Ånd.
-Nedbryd stolthedens/selvhøjtidelighedens hus: Uddriv stolthedens og selvhøjtidelighedens ånd, og kald ydmyghedens ånd ind. Bed Gud om at hjælpe dig med at bygge ydmyghedens hus i dit sind og i din krop, så det er på linje med Kristi Ånd.

Må vi komme til at kende Guds styrke, beskyttelse og fred på jorden. Indtil næste gang, bliv i lysstyrken fra din Avatar Kristus hjertevej. Vær venlig mod dig selv og hinanden. GSF!

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg

Ét svar til “Egoets indre strukturer”

 1. Lars Bo Johansen Avatar
  Lars Bo Johansen

  Godt skriv!

Translate »