IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Volunteers – Telepatic version – en/dk

Dansk:

Så fortæl mig, ud af alt det, du nogensinde har gjort, hvad er den mest vanvittige oplevelse, du nogensinde har haft?
Det er nemt….. Earth
Jorden? Du tog til Jorden
Det gjorde jeg
Nej, du var et menneske.
Jeg var
Wow…. er historierne om Jorden sande? Var de virkelig fanget på Jorden?
Nogle af dem var. Jeg ved det, fordi jeg var en af de frivillige
Vent lige lidt, du meldte dig frivilligt til Jorden?
Det gjorde jeg, jeg var nødt til det, jeg havde familie fanget på Jorden.
Men hvordan kunne du blive fanget på Jorden?
Man skulle være der for at forstå, at på Jorden ville man ikke kunne huske noget.
Hvad mener du med, at du ikke ville kunne huske noget?
Jeg mener, at du ikke ville kunne huske noget som helst. Du ville ikke engang huske at have eksisteret før Jorden.
Hvad! Hvordan er det muligt?
Det blev designet på den måde……..det var genialt.
At dykke så dybt som muligt ned i en sådan uvidenhed, et sådant mørke og stadig finde tilbage til at huske hvem du var.
Det krævede sandt mesterskab
Wow
Jeg kan stadig ikke tro, at du tog til Jorden Fortæl mig mere om Jorden
Jorden havde sit eget sæt love, som alle var enige om at opleve.
Som tyngdekraften. Hvad der går op, må komme ned.
Som lineær tid, dag efterfølges af nat.
Tid? ….. Hvad er tid?
Du ved, at når vi tænker på noget, manifesterer det sig øjeblikkeligt?
På Jorden var der en forsinkelse Det var denne forsinkelse, der gjorde Jorden så vanskelig.
Interessant…..Time…. så fortæl mig mere
Før du tog til Jorden, valgte du din familie.
Om du ville være mand eller kvinde…… Hvilken race du ville være……..
Placeringen på planeten Sådan noget i den stil
Åh, så du kunne vælge din egen karakter
Præcis Du ville komme til Jorden som en baby og være fuldstændig afhængig af, at andre lærer dig reglerne.
Men da ingen kunne huske reglerne, fandt de på deres egne regler.
Baseret på frygt og på at give din magt væk til andre.
Det lyder ikke særlig sjovt
Det var ikke for alle
Hvad lavede I, mens de dele af jer var på Jorden
Jeg så på dem….. Det var ret sjovt.
Hvad var så sjovt?
Her var disse storslåede væsener, der spillede den mest unikke og banebrydende oplevelse i universet, og de var uvidende.
Jeg forsøgte at vejlede dem så meget som muligt
Vent et sekund….. du kunne kommunikere med dem?
Ja, men de kunne ikke høre mig.
Jeg ville vise dem synkroniciteter,
eller sendte dem impulser for at hjælpe dem med at guide dem, men de kunne ikke se tegnene.
De kunne ikke se dem. Hvorfor ikke?
De havde ikke tillid til sig selv.
Er det derfor, de sendte et råb om hjælp?
Præcis
Var det der, du tog af sted?
Nej, jeg tog først af sted senere. De første frivillige havde det værst.
Hvad mener du med, at de havde det værst?
Nå…… de dræbte dem
De dræbte dem. Hvad?
De dræbte de frivillige.
De dræbte dem.
De på Jorden kunne ikke forstå, hvad de frivillige fortalte dem.
Tanken om at de var ligeværdige med de frivillige skræmte dem.
Hvad var det, de fortalte dem?
Sunde fornufts ting som
Alle de svar, du søger, er inde i dig, alt hvad jeg kan gøre, kan du også gøre og mere til.
Så de dræbte dem?
Og så fordrejede de de frivilliges budskab og skabte endnu mere frygt.
Hvad mener du med mere frygt?
Som at budskabet “Gud er inde i dig” blev forvandlet til “Du er adskilt fra Gud”.
Budskabet “alle svarene du søger er inde i dig” blev fordrejet til “du kan ikke stole på dig selv”.
Og de troede på det?
Det var ude af kontrol.
Hvordan kunne de tro på det?
Man skulle være der for at forstå det.
Vidste du, at de faktisk troede, at de var det eneste intelligente liv i universet?
Det er sjovt…
Ret skørt, det ved jeg.
Så hvad skete der så?
Designerne vidste, at Jorden ville komme ind i en del af galaksen, som menneskene aldrig havde oplevet før.
En sektion fyldt med en frekvens, der måske kunne genforbinde menneskets DNA.
Hvad var der galt med deres DNA?
Det virkede ikke længere.
Sagen er, at deres DNA var den måde, hvorpå de var forbundet med deres højere selv.
Så det er derfor, dine inkarnationer ikke kunne høre dig?
Præcis
Men der var en hage ved den nye plan.
Kun de inkarnerede på Jorden kunne indstille sig på disse frekvenser.
Så de havde brug for flere frivillige?
Ja, men denne gang tog de ingen chancer.
For at gennemføre dette havde de brug for millioner i fysisk form, der var klar til at indstille sig på disse frekvenser.
Er det de mennesker fra det 21. århundrede, som alle historierne handlede om?
Ja, vi meldte os frivilligt fra alle hjørner af universet for at hjælpe menneskene med at vågne op.
Hvad skulle de frivillige gøre, når de først var kommet frem?
Vi skulle vågne op selv, indstille os på disse frekvenser og sprede dem til resten af planeten.
Det lyder umuligt.
De fleste af dem, der så Jord-eksperimentet, troede ikke, at vi kunne klare det.
Hvad skete der så, da I kom til Jorden?
Da vi først var på Jorden, blev vi undervist i de samme frygtbaserede overbevisninger, som er blevet overleveret i æoner.
Vi levede ligesom alle andre, helt uvidende om, hvem vi var, og hvad der var ved at være klar til at ske.
Men så snart Jorden kom ind i denne sky af frekvenser, begyndte vi at sætte spørgsmålstegn ved alting.
Og en efter en begyndte vi at vågne op. Så planen virkede?
Ja, jo mere vi stolede på os selv, jo hurtigere kom vi sammen igen.
og jo hurtigere begyndte vi at huske, hvad der skete.
Og da vi var spredt jævnt ud over hele planeten, begyndte planetens frekvens at stige hurtigt.
Hvad skete der, da planetens frekvens begyndte at stige?
Menneskets oplevelse af tiden begyndte at gå hurtigere. De begyndte at manifestere deres overbevisninger hurtigere og hurtigere
De, der var opslugt af frygt, skabte endnu mere frygt, og til sidst blev Jorden bare drejet ud af kontrol.
Hvad mener du med at komme ud af kontrol?
Disse lavfrekvente overbevisninger, som havde kontrolleret den menneskelige oplevelse i æoner, kunne ikke længere eksistere.
Så de begyndte at selvdestruere. Og verden faldt ned i komplet kaos.
Det lyder skræmmende.
Det var det for dem, der levede i frygt, men for os frivillige
Vi vidste alle, at det var afslutningen på den gamle energi og begyndelsen på den nye
Så hvad skete der så?
Et vendepunkt blev nået i vores opvågnen, og vi skabte en ny Jord.
En ny jord? Hvad skete der med den gamle jord?
Den fortsatte, så de, der ikke kunne give slip på deres frygt, kunne spille deres lektioner ud.
Men for os skabte vi en ny Jord, der passede til vores højere frekvens.
og så let som det faldt alle de frygtbaserede overbevisninger simpelthen væk.
På et øjeblik huskede vi, hvem vi var Vi vidste, at vi alle var forbundet
og vi holdt op med at skade hinanden. Vi begyndte at respektere hinanden. Vi begyndte at elske hinanden
Vi tog vores magt til at skabe tilbage og skabte en ny jord uden frygt.
Wow, så legenderne er sande
Sikke en utrolig oplevelse det må have været
Godt arbejde
Tak

Oversæt af Lin


English:
So tell me, out of everything thing you’ve ever done what’s the craziest experience you’ve ever had?
That’s easy….. Earth
Earth? you went to Earth
I did
No way, you were a human
I was
Wow…. are the stories about Earth true? Were they really trapped on Earth?
Some were. I know because I was one of the volunteers
Wait a second, You volunteered to go to Earth?
I did, I had to, I had family trapped on Earth.
But how could you get trapped on Earth?
You had to be there to understand On Earth you wouldn’t remember anything.
What do you mean you wouldn’t remember anything?
I mean you would have no memory of anything. You wouldn’t even remember existing before earth.
What! How is that possible?
It was designed that way……..It was brilliant.
To dive as deeply as possible into such ignorance, such darkness and still find your way to back to remembering who you were
That took true mastery
Wow
I still can’t believe you went to Earth Tell me more about Earth
Well, Earth had it’s own set of laws that everyone agreed to experience
Like gravity, what goes up must come down
Like linear time, day is followed by night
Time?….. What’s time?
You know how when we think of something it manifests instantly?
Well on Earth there was a delay The delay is what made Earth so difficult.
Interesting…..Time…. so tell me more
Before going to earth you would choose your family
Whether you wanted to be male or female…… What race you wanted to be……..
The location on the planet Things like that
Oh, so you could choose your own character
Exactly You would enter the Earth as a baby and be completely dependent on others to teach you the rules.
But since nobody could remember the rules, they made up their own rules
Based on fear and giving your power away to others.
That doesn’t sound like much fun
It wasn’t for everyone
What did you do while the portions of you were on Earth
I watched them….. It was pretty funny
What was so funny?
Here were these magnificent beings playing the most unique and cutting edge experience in the universe and they were clueless.
I tried to guide them as much as possible
Wait a second….. you could communicate with them?
Yes but they couldn’t hear me.
I would show them synchronicites,
or send them impulses to help guide them but they couldn’t see the signs
Why not?
They didn’t trust themselves
So is that why they sent out a call for help?
Exactly
Is that when you went?
No I didn’t go until later. The first volunteers had it the worst
What do you mean had it the worst?
Well…… they killed them
What?
They killed the volunteers.
They killed them
Those on Earth couldn’t understand what the volunteers were telling them
the idea that they were equal to the volunteers scared them.
What were they telling them?
Common sense stuff like
All the answers you seek are inside you, Everything I can do you can do and more
So they killed them?
And then they twisted the volunteers message and created even more fear
What do you mean more fear?
Like the message “God is inside you” Was turned into “You are separate from God”
The message “all the answers you seek are inside you” Was twisted into you can’t trust yourself
And they believed it?
It was out of control
How could they believe that?
You had to be there to understand.
Did you know they actually believed that they were the only intelligent life in the universe?
LAUGH..now that’s funny
Pretty crazy I know
So then what happened?
The designers knew Earth was going to enter a section of the Galaxy the humans had never experienced before.
A section filled with a frequency that might be able to reconnect the humans DNA
What was wrong with their DNA?
It didn’t work anymore
The thing is their DNA was how they connected with their higher self
So that’s why your incarnations couldn’t hear you?
Exactly
But there was a catch with the new plan
Only those incarnated on Earth could tune in to these frequencies
Oh, So they needed more volunteers?
Yes, But this time they were taking no chances
To pull this off they needed millions in the physical form wired and ready to attune to these frequencies
Are these the 21st century humans that all the stories were about?
Yep , we volunteered from every corner of the universe to help the humans wake up
What did the volunteers have to do once they got there?
We had to wake ourselves up, attune to these frequencies, and spread them to the rest of the planet
That sounds impossible
Most of those watching the Earth experiment didn’t think we could pull it off.
So what happened when you got to earth
Once on Earth we were taught the same fear based beliefs that have been handed down for eons.
We lived just like everyone else, Totally clueless to who we were and what was getting ready to happen.
But as soon as the Earth entered this cloud of frequencies we started to question everything
And one by one we started to wake up
So the plan was working?
It was, The more we trusted ourselves the quicker we reconnected
and the faster we started to remember what was happening.
And since we were spread out evenly all around the planet, The planets frequency began to rise quickly
What happened when the planets frequency began to rise
The humans experience of time began speeding up. They started manifesting their beliefs faster and faster
Those consumed with fear created even more fear and eventually Earth just spun out of control
What do you mean spun out of control?
These low frequency beliefs that had controlled the human experience for eons, could no longer exist.
So they began to self destruct. And the world fell into complete chaos
That sounds terrifying
It was for those living in fear, but for us volunteers
We all knew it was the end of the old energy and the beginning of the new
So then what happened?
A tipping point was reached in our awakening and we created a new Earth
A new Earth? what happened to the old earth.
It continued on allowing those who could not let go of their fears to play out their lessons.
But for us, we created a new Earth that matched our higher frequency
and as easy as that all the fear based beliefs simply fell away
In an instant we remembered who we were We knew we were all connected
and we stopped hurting each other. We started respecting each other. Started loving each other
We took back our power to create and we created a New Earth without fear
Wow, so the legends are true
What an incredible experience that must have been
Nice work
Thanks
Source: https://www.youtube.com/@EverydayMasters

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »